Fûgel en Mol ûntdekke in wrâldtaal

Marijke Keur en Aletta Top (illustraties)

Fûgel libbet yn de loft en Mol libbet ûnder de grûn. Se libje yn twa ferskillende wrâlden. De twa dieren beslute om elkoar te helpen en leare om de wrâld fan elkoar te begripen. Fûgel lit Mol sjen hoe’t it libben yn de loft is. Mol leart Fûgel in taal dêr’t er mei elkenien oer de hiele wrâld mei prate kin.

Fûgel en Mol is in berneboek dêr’t yn beskreaun wurdt hoe’tst elkoar helpe kinst. Mar ek hoe’tst freonen makkest en learst om elkoar te begripen.

  1. uitgeverij Louise
  2. genaaid gebonden
  3. harde kaft 30x20
  4. 32 pagina's
€ 15,00
+ € 2,50 verzendkosten
In winkelwagen