We strupe derunder

FJIRDE PRINTINGE!

As by’t hjerst de fűle súdwesterstoarmen it wetter út it marregebiet nei de Lege Midden fan Fryslân opwaaide en it om Grou, Warten en Earnewâld hinne heger en heger kaam, dan waard it ien grutte striid om boppe te bliuwen. It bűtenwetter rűn oer de polderdykjes en de binnenkrytsjes drigen fol te rinnen.

Gjalt de Groot, fjildman en folksskriuwer, opgroeid yn dat wetterlân, skriuwt oer dy striid en oer it libben fan de minsken dy’t dęr fier efterôf wennen op harren buorkerijen mei legendaryske nammen as Luctor et Emergo, Laban, Cuba, Werklust (18-męd) en de Koaipleats. En fansels oer Sytze en Maaike. Allegear steeën dęr’t men allinne mei de boat komme koe.

Gjalt fertelt yn dizze roman op in meinimmende wize oer it libben fan Jeen en Anne dy’t troch fűleindich arbeidzjen, moed en striid boer wurde op de Koaipleats. Mar ek oer it libben fan meanders en űngetiders op de Wyldlannen, de molkfarder as űnmisbere skeakel mei de bewenne wrâld, de breafiskers. Harren hurde striid om in skraal bestean yn dat sompige diel fan Fryslân, ‘De Âlde Feanen’.

Gjalt de Groot

Uitgever: uitgeverij Louise

€ 17,50

soft cover
paperback
224 pagina's

levering

Binnen drie werkdagen na ontvangst van uw bestelling krijgt u uw boek(en) thuisgestuurd.

betaling

U kunt alleen via iDEAL betalen, veilig en efficiënt. Per bestelling wordt een bedrag van 2 euro aan verzendkosten gerekend.

privacy

De Wet bescherming persoons-
gegevens (Wbp) verplicht web-
winkels om het verzenden van
persoonsgegevens via internet te beveiligen. Door gebruik te maken van een SSL certificaat wordt de verbinding tussen een website en de bezoekers versleuteld en daarmee misbruik door derden tegengegaan. De website van  Uitgeverij Louise is voorzien van een SSL certificaat. Klik hier voor het privacyreglement.