Winkelwagen

Bezig met laden...

Stationsweg 26
9001 EH Grou
t 0566-621976

Kneppelfreed 2021

Ferline en takomst fan de Fryske taal

Yn 1998 wurdt Kneppelfreed. Gevecht om de taal met wapenstok en waterkanon útjűn. It boek krijt yn de Fryske en lanlike parse loovjende kritiken. Sântich jier nei Kneppelfreed is it tiid foar in werútjefte. It boek út 1998 wurdt folslein oanpast. It tal haadstikken is ynkoarte fan sân nei fiif. Elk wurd wurdt op ’e nij woegen. It boek is op ’e nij skrean, węrby’t de basis yntakt bliuwt. Nij is ek dat Kneppelfreed 2021. Ferline en takomst fan de Fryske taal folslein twatalich is, 158 siden yn it Frysk, 166 siden yn it Hollânsk.

Hoe stiet it Frysk derfoar, santich jier nei Kneppelfreed? Skriuwer Peter Boomsma is benijd nei de stân fan saken fan it Frysk yn de rjochtseal, yn it űnderwiis, by de Fryske gemeenten en yn bestjoerlik Fryslân.

Fjouwer saakkundigen binne ree fűn har ljocht oer dizze matearje skine te litten. Foar it Frysk yn de rjochtseal is dat mr. Tjalling van der Goot. Alex Riemersma, âld-lektor meartalichheid oan NHL Stenden, giet yn op űnderwiis yn de Fryske taal, fan basisűnderwiis oant universiteit. Johanneke Liemburg - biografe fan de haadrolspiler fan Kneppelfreed, Fedde Schurer – beskriuwt it brűken fan it Frysk by de Fryske gemeenten. Hjoeddeistich kommissaris fan de Kening Arno Brok skriuwt oer de rol fan de provinsje Fryslân en it stimulearjen fan de Fryske taal.

Peter Boomsma

Uitgever: uitgeverij Louise

€ 22,50

genaaid
harde kaft
324 pagina's

levering

Binnen drie werkdagen na ontvangst van uw bestelling krijgt u uw boek(en) thuisgestuurd.

betaling

U kunt alleen via iDEAL betalen, veilig en efficiënt. Per bestelling wordt een bedrag van 2 euro aan verzendkosten gerekend.

privacy

De Wet bescherming persoons-
gegevens (Wbp) verplicht web-
winkels om het verzenden van
persoonsgegevens via internet te beveiligen. Door gebruik te maken van een SSL certificaat wordt de verbinding tussen een website en de bezoekers versleuteld en daarmee misbruik door derden tegengegaan. De website van  Uitgeverij Louise is voorzien van een SSL certificaat. Klik hier voor het privacyreglement.